sarpor

آغاز یک شروع طوفانی را میبینید از بفنگ سر پر

sarpor

آغاز یک شروع طوفانی را میبینید از بفنگ سر پر

بایگانی
آخرین مطالب

من یعنی نیما امید امیر فائقی که در سر آغاز به علت انتخاب این نام اشاره کردم  متولد دار المؤمنین (سبزوار)در استان متبرک خراسان جهت ایجاد خرابکاری  و مجبور کردن دیگران به درست کردن آنچه من کرده در سال 77در تاریخ 6/6 چشم جهان را بهخود خیره کردم . تعریف کرده اند زمان تولد بسکه گریه کرده اممجبور شده اند پرستاران به خودشان آمپول بی حسی موضعی بزنند .

اینقسمت اول بود از  آنچه گذشت من....